فیلتر بیوراکتور غشایی (MBR)
در تاریخ 9 نوامبر 15

فیلتر بیوراکتورغشایی (MBR) تصفیه آب و فاضلاب

فیلتر بیوراکتور غشایی (MBR)

فیلتر بیوراکتور غشایی (MBR) : در این روش از غشاهای نیمه تراوا به عنوان فیلتر استفاده می شود. در این سیستم تانک های ته نشینی، سیستم گندزدایی و سیستم های فیلتراسیون با غشاهای نیمه تراوا جایگزین می گردد. خروجی این روش بسیار با کیفیت بوده و عاری از آلودگی میکروبی و پاتوژن ها است. با توجه به بهره برداری ساده و خروجی بسیار با کیفیت با سطح پوشش اندک برای ظرفیت های بالا، MBR یک سیستم تکنولوژی بالا محسوب می گردد.

ادامه محتوا