جداساز DAF
در تاریخ 30 نوامبر 15

جداساز DAF شناورسازی با هوای محلول

سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )

جداساز DAF ( جدا سازی با هوای محلول ) : فاضلاب‌ها و سیالات صنعتی شامل  ذرات چربی و روغن و مواد نفتی شناور و ذرات ریز می‌باشند و این ذرات به دلیل کم بودن جرم حجمی و سبک بودن به وسیله روش‌های متداول ته نشینی برای جداسازی ته نشین نشده و جداسازی آن ها با ته نشینی میسر نیست. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده و محلول ذرات معلق را شناور می کند و به وسیله ی پاروئک های موجود در سطح ذرات شناور شده را از روی سیال جدا می کند.

ادامه محتوا