اسکرپر عمقی
در تاریخ 27 نوامبر 15

اسکرپر عمقی دایره ای

اسکرپر عمقی دایره ای ( اسکراپر بدون پل )

سیستم محرک اسکرپر عمقی این مدل دستگاه ابداعی شرکت نوردیک واتر است.

این مدل برای جمع آوری لجن از پایین و کف شناور بر روی سطح در تانک های دایره ای  شکل طراحی شده است. اسکرپر عمقی قابل نصب بر روی تانک های دایره ای شکل موجود بدون نیاز به ایجاد تغییرات در سازه بتنی است. یک شفت عمودی گیربکس را به چرخ محرک در کف کانال متصل می کند. بخش محرک به یک چرخ دنده خاص متصل است. سیستم محرک بر روی دیوار کانال نصب شده است. سیستم محرک چرخ دنده با چرخیدن خود حلقه محرک را چرخانده و بالطبع اسکرپر حرکت می کند.

ادامه محتوا