بلوئر
در تاریخ 8 نوامبر 15

بلوئر جا به جایی مثبت (هوادهی عمقی) تصفیه خانه آب و فاضلاب

بلوئر یا دمنده هوا جا به جایی مثبت

بلوئر یا دمنده هوا : یکی از مهمترین بخش های تصفیه خانه های آب و فاضلاب بخش هوادهی است. در این بخش هوا ( و بالطبع اکسیژن ) به روش های مختلف از جمله : 

ادامه محتوا