شيرهای قطع اضطراری
در تاریخ 13 نوامبر 15

شير های قطع اضطراری (L.B.V)

شير های قطع اضطراری (L.B.V)

شيرهای قطع اضطراری جهت محافظت از خطوط انتقال نفت و گاز به كار می روند.  اين شيرها از سه جز اصلی تشكيل شده اند:

ادامه محتوا