شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک bernard

شیر دروازه ای نشمین پلاستکی PN16 – بدنه ی کوتاه F4 مجهز به محرک bernard
ادامه محتوا
شیر دروازه ای
در تاریخ 10 فوریه 16

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی

شیر دروازه ای نشمین پلاستیکی PN10/16 بدنه کوتاه F4 عملکرد دستی
ادامه محتوا