سیستم های انتقال و شستشوی آشغال
در تاریخ 8 نوامبر 15

سیستم های انتقال و شستشوی آشغال

سیستم های انتقال و شستشوی آشغال

سیستم های انتقال و شستشوی آشغال : ذرات جدا شده از جریان توسط آشغالگیر مکانیکی باید از خروجی آشغالگیر منتقل شوند. 

انتقال ذرات به وسیله تسمه نقاله، اسکرو کانوایر و همچنین اسکرو واش پرس ممکن است.

ادامه محتوا