پكيج تزريق مواد شيميايی
در تاریخ 13 نوامبر 15

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميائي

پكيج تزريق مواد شيميائي جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندي تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند .

اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط

جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جداسازی آب و … تزريق می نمايند.

ادامه محتوا