سیستم حذف بو
در تاریخ 9 نوامبر 15

تصفیه بیولوژیکی هوا(‌‌‌ حذف بو)

تصفیه بیولوژیکی هوا ( حذف بو – بو زدا )

حذف بو: تولید بو یکی از مشکلات تصفیه خانه های فاضلاب و برخی از صنایع دیگر است.

ادامه محتوا