اسکرپر عمقی
در تاریخ 27 نوامبر 15

اسکرپرعمقی دایره ای

اسکرپر عمقی دایره ای ( اسکراپر بدون پل )

سیستم محرک اسکرپر عمقی این مدل دستگاه ابداعی شرکت نوردیک واتر است. این مدل برای جمع آوری لجن از پایین و کف شناور بر روی سطح در تانک های دایره ای  شکل طراحی شده است . اسکرپر عمقی قابل نصب برروی تانک های دایره ای شکل موجود بدون نیاز به ایجاد تغییرات در سازه ی بتنی است. یک شفت عمودی گیربکس را به چرخ محرک در کف کانال متصل می کند.  سیستم محرک به یک چرخ دنده ی خاص متصل است. سیستم محرک بر روی دیوار کانال نصب شده است. سیستم محرک  چرخدنده با چرخیدن خود حلقه ی محرک را چرخانده و بالطبع اسکرپر حرکت می کند.

ادامه محتوا