اسکرپر زنجیری
در تاریخ 29 نوامبر 15

اسکرپر (پل) زنجیری جمع آوری لجن تصفیه ی فاضلاب

اسکرپر زنجیری 

اسکرپر زنجیری در تصفیه خانه های آب و فاضلاب جهت جمع آوری لجن ته نشین شده و یا کف شناور استفاده می شوند. این اسکرپرها در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی نیز کاربرد دارند.

ادامه محتوا