در تاریخ 6 نوامبر 15

حذف بو تصفیه خانه فاضلاب خین عرب مشهد

سیستم حذف بو
سیستم حذف بو شامل موارد ذیل :

سیستم حذف بو به شیوه کربن فعال و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک مجموعه 525  مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربوطه

سیستم حذف بو به شیوه بایو فیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 2030 مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربوطه

سیستم حذف بو به شیوه بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک مجموعه 21600 مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربوطه

 

تماس با کارشناسان این شرکت

مشاهده سایت شرکت سازنده

شرکت ارمغان صنعت یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۸
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶