در تاریخ 6 نوامبر 15

حذف بو تصفیه خانه ی فاضلاب خین عرب مشهد

سیستم حذف بو
سیستم حذف بو شامل موارد ذیل :

سیستم حذف بو به شیوه ی کربن فعال و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 525  مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

سیستم حذف بو به شیوه ی بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 2030 مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

سیستم حذف بو به شیوه ی بایوفیلتر و سیستم تنظیم رطوبت به ظرفیت :

یک محموعه 21600 مترمکعب در ساعت به همراه کنترل پنل و فن مربطه

 

بازرگانی روشن سحاب یک بنگاه اقتصادی با محوریت ایجاد راهکارهای نوین تامین و توزیع تجهیزات صنعتی برای پروژه‌های عمرانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

تلفن دفتر : ۰۲۱-۲۲۵۵ ۱۸۰۹
آدرس دفتر : تهران، پاسداران، برج سفید، واحد ۱۰۶