در تاریخ ۱۷ آبان ۹۴

تغلیظ و آبگیری مدل long version ( تغلیظ کننده ی مکانیکی و بلت فیلتر پرس )

دستگاه تغلیظ و آبگیری از لجن به صورت همزمان مدل long version

این دستگاه برای تغلیظ و آبگیری پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.لجن با غلظت بسیار اندک وارد سیستم تغلیظ که درامتداد سیستم آبگیری نصب است شده و پس از تغلیظ به صورت پیوسته و ثقلی وارد قسمت آبگیری میشود.

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۷ آبان ۹۴

تغلیظ و آبگیری مدل High version ( تغلیظ کننده ی مکانیکی و بلت فیلتر پرس )

دستگاه تغلیظ و آبگیری از لجن به صورت همزمان (combined system) مناسب جهت فضاهای محدود

این دستگاه برای تغلیظ و آبگیری پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.لجن با غلظت بسیار اندک وارد سیستم تغلیظ که برروی سیستم آبگیری نصب است شده و پس از تغلیظ به صورت پیوسته و ثقلی وارد قسمت آبگیری میشود.

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۷ آبان ۹۴

تغلیظ و آبگیری ( درام تیکنر و بلت فیلتر پرس )

تغلیظ و آبگیری از نوع درام تیکنر و بلت فیلتر پرس

در این مدل نیز لجن با غلظت اندک وارد دستگاه تغلیظ میشود.لجن تغلیظ شده توسط اسکروی میانی به خارج از دستگاه هدایت میشود و مستقیما به ورودی دستگاه آبگیری وارد میشود.دستگاه آبگیری میتواند از نوع سانتریفیوژ ، بلت فیلتر پرس و فیلتر پرس باشد .غلظت ورودی این سیستم حدود ۱% بوده و خروجی آن با توجه به نوع فرآیند تا ۲۵% میتواند افزایش یاید.

 

 

ادامه محتوا