در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴

شیر دیافراگمی مدل weir

شیر دیافراگمی در انواع مختلف(مستقیم و منحنی) طراحی میگردد.اسم این شیر از نوع بسته شدن آن انتخاب شده است.باز و بسته شدن شیر با تغییر شکل دیافراگم داخلی انجام میشود.این شیر در صنایع شیمیایی ،صنایع دارویی و صنایع غذایی کاربرد وسیعی دارد.

Body material Float material
Cast Iron Butyl
PN ( end ) End
Pn 10 Flanged
Contact sealing  Operation system
Rubber  Handwheel non rising stem

بروشور شیر دیافراگمی مدل weir

ادامه محتوا
در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۴

شیر دیافراگمی (مدل مستقیم)

شیر دیافراگمی در انواع مختلف(مستقیم و منحنی) طراحی میگردد.اسم این شیر از نوع بسته شدن آن انتخاب شده است.باز و بسته شدن شیر با تغییر شکل دیافراگم داخلی انجام میشود.این شیر در صنایع شیمیایی ،صنایع دارویی و صنایع غذایی کاربرد وسیعی دارد.

Body material Float material
Cast Iron Butyl
PN ( end ) End
Pn 10 Flanged
Contact sealing  Operation system
Rubber  Handwheel non rising stem

بروشور شیر دیافراگمی مستقیم

 

ادامه محتوا