در تاریخ ۲۲ آبان ۹۴

تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی

صفحه تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی

كاربرد اين تابلو در مجموعه های سرچاهی می باشد و عملكرد اين تابلو ، كنترل باز و بسته شدن چاه های نفت و گاز به صورت ايمن می باشد ، زيرا همانطور كه واضح است فشار سيال (گاز يا نفت) در چاه ها ، فشار بالايی بوده و فرايند باز و بسته شدن می بايست توسط فشار نيروی هيدروليک و به صورت كاملا كنترل شده انجام گردد.

در ساخت اين پنل های هيدروليكی سر چاهی می بايست كليه عوامل ايمنی شامل رعايت حداكثر فشار هيدروليک قابل اعمال به شير ايمنی زير سطحی (SSSV) ، شير ايمنی رو سطحی (SSV) ، شير بهربرداری (WV) و… همچنين ايجاد خط فشار جهت سنسورهای فشار (PRESSURE SWITCH)، سنسور آتش و زلزله (FUSIBLE PLUG) و… رعايت گردد.

اين تابلو ها  می توانند در محل هايی كه دارای انرژی برق هستند و نيز در محل هايی كه فاقد برق هستند ،  يا تهيه و اجرای برق رسانی دارای هزينه گزافی می باشد و یا انرژی الكتريسته در اين مكان ها وجود ندارد ، به كار روند . در اصطلاح به اين پنل ها  GAS DRIVEN PANEL گويند.

اين پنل ها همگی با اين توانايی طراحی شده و يا خواهند شد كه در محيط های دارای خاصيت انفجاری ( HAZARDUSE AREA) با وجود كليه ادوات الكتريكی از قبيل الكترو موتور ، شير های برقی (SOLENIOD VALVE) ، ترانسميتر و … بدون ايجاد شعله و يا جرقه كه سبب انفجار می  گردد به صورت كاملا ايمن كار خواهند كرد.

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۲ آبان ۹۴

شير های قطع اضطراری (L.B.V)

شير های قطع اضطراری (L.B.V)

شيرهای قطع اضطراری جهت محافظت از خطوط انتقال نفت و گاز به كار می روند.  اين شيرها از سه جز اصلی تشكيل شده اند:

– VALVE كه می تواند از انواع مختلفی همچون بال ، گيت ، پلاگ و… باشد .

ادامه محتوا
در تاریخ ۲۲ آبان ۹۴

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميايی

 

بسته های تزريق مواد شيميايی جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندی تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند ، اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جدا سازی آب و … تزريق می نمايند.

ادامه محتوا