تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی
در تاریخ 13 نوامبر 15

تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی

صفحه تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی

كاربرد اين تابلو در مجموعه های سرچاهی می باشد و عملكرد اين تابلو ، كنترل باز و بسته شدن چاه های نفت و گاز به صورت ايمن می باشد ، زيرا همانطور كه واضح است فشار سيال (گاز يا نفت) در چاه ها ، فشار بالايی بوده و فرايند باز و بسته شدن می بايست توسط فشار نيروی هيدروليک و به صورت كاملا كنترل شده انجام گردد.

در ساخت اين پنل های هيدروليكی سر چاهی می بايست كليه عوامل ايمنی شامل رعايت حداكثر فشار هيدروليک قابل اعمال به شير ايمنی زير سطحی (SSSV) ، شير ايمنی رو سطحی (SSV) ، شير بهربرداری (WV) و… همچنين ايجاد خط فشار جهت سنسورهای فشار (PRESSURE SWITCH)، سنسور آتش و زلزله (FUSIBLE PLUG) و… رعايت گردد.

ادامه محتوا
پكيج تزريق مواد شيميايی
در تاریخ 13 نوامبر 15

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميايی

 

پكيج تزريق مواد شيميايی جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندی تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند ، اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جدا سازی آب و … تزريق می نمايند.

ادامه محتوا