تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی
در تاریخ 13 نوامبر 15

تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی

صفحه تابلوی كنترل هيدروليكی سرچاهی

كاربرد اين تابلو در مجموعه های سرچاهی می باشد و عملكرد اين تابلو، كنترل باز و بسته شدن چاه های نفت و گاز به صورت ايمن است.

ادامه محتوا
شيرهای قطع اضطراری
در تاریخ 13 نوامبر 15

شير های قطع اضطراری (L.B.V)

شیرهای قطع اضطراری (L.B.V)

شیرهای قطع اضطراری جهت محافظت از خطوط انتقال نفت و گاز به کار میروند. اين شيرها از سه جز اصلی تشکیل شده اند:

ادامه محتوا
پكيج تزريق مواد شيميايی
در تاریخ 13 نوامبر 15

پكيج های تزريق مواد شيميایی

پكيج تزريق مواد شيميائي

پكيج تزريق مواد شيميائي جهت تزريق مواد مختلف به خطوط لوله و يا خطوط فرايندي تصفيه و يا پتروشيمی به كار می روند .

اين بسته های تزريق موادی نظير  CORROSION INHIBITOR، متانول  ، WAX ،آسفالت ، DEMULSIFIER و… را با فشار ها و دبی های متفاوت را ، به خطوط

جهت محافظت از خوردگی ، يخ زدگی و يا جداسازی آب و … تزريق می نمايند.

ادامه محتوا