آبگیر و تغلیظ
در تاریخ 31 دسامبر 15

قطعات یدکی دستگاه های شرکت EMO

قطعات یدکی دستگاه های شرکت EMO

قطعات یدکی: با توجه به نصب و بهره برداری از تجهیزات تولیدی کمپانی EMO  . (آشغالگیر،تغلیظ مکانیکی,آبگیری از لجن و سیستم تهیه و تزریق پلیمر)

در پروژه های متعدد تامیین قطعات یدکی این تجهیزات مورد توجه و جزو اهداف نماینده گی این کمپانی در ایران است.

ادامه محتوا