شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب است ، یک میدان مغناطیسی تشکیل می دهد که در نتیجه آن ، شیر سلونوئیدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

ادامه محتوا