شیر برقی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر برقی ۳/۲ NC برنجی مادگی “BSP 1/4

شیر برقی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،

یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Pn10
Connection  Contact sealing
Bps male 1/4” Fpm

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی ۳/۲ NC برنجی نری “BSP 1/8

شیر سلونوئیدی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Pn10
Connection  
Bps male 1/8”

اطلاعات فنی شیر برقی ۳/۲ NC برنجی نری “BSP 1/8

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی ACS-BSP

شیر سلونوئیدی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass cw617n Pn10
Connection Contact sealing  
Female bsp Epdm

اطلاعات فنی شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی ACS-BSP

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی استینلس استیل NC مادگی BSP

شیر سلونوئیدی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Stainless steel Fpm
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۲۴-۲۳۰vac / 24 vcc

اطلاعات شیر برقی استینلس استیل NC مادگی BSP

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیرسلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP با دیافراگم سخت

شیرسلونوئیدی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Diaphragm material
Brass Nitril
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۱۲-۲۴-۴۸-۱۱۰-۲۳۰-۴۰۰ vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات فتی شیرسلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP با دیافراگم سخت

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی

با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب می گردد،یک میدان مغناطیسی تشکیل میشود که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Sleeve material
Brass Nitril
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۱۲-۲۴-۴۸-۱۱۰-۲۳۰-۴۰۰ vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات شیر سلونوئیدی NO برنجی مادگی BSP

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا
شیر سلونوئیدی
در تاریخ 9 فوریه 16

شیر سلونوئیدی NC برنجی مادگی BSP

شیر سلونوئیدی

شیر سلونوئیدی با اعمال یک اختلاف پتانسیل الکتریکی به بوبینی که روی شیر سولنوئیدی نصب است،یک میدان مغناطیسی تشکیل میدهد که در نتیجه آن ،شیر سولنوییدی یک مدار را باز یا بسته می کند.

Body material Sleeve material
Brass Epdm
PN ( end ) End
Pn10 Bsp female/female
Voltage  
۱۲-۲۴-۴۸-۱۱۰-۲۳۰-۴۰۰ vac / 12-24-48-110 vcc

اطلاعات فنی شیر سلونوئیدی(شیر برقی) NC برنجی مادگی BSP

ادامه محتوا