تصفیه ی شیرآبه
در تاریخ 16 اکتبر 20

تصفیه ی شیرآبه

تصفیه ی شیرآبه :

با افزایش جمعیت و سطح رفاه جوامع و بالطبع افزایش مصرف در ده های اخیر تولید زباله هر روز بیشتر میگردد. دفن زباله از مشکلات بزرگ جوامع شهری و روستایی است.

ادامه محتوا