در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ و آبگیری از لجن مدل long version (تغلیظ کننده ی مکانیکی و بلت فیلتر پرس)

دستگاه تغلیظ و آبگیری از لجن به صورت همزمان مدل long version

دستگاه تغلیظ و آبگیری پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.

لجن با غلظت بسیار اندک وارد سیستم تغلیظ که درامتداد سیستم آبگیری نصب است شده و پس از تغلیظ به صورت پیوسته و ثقلی وارد قسمت آبگیری میشود.

ادامه محتوا
در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ و آبگیری از لجن مدل High version ( تغلیظ کننده ی مکانیکی و بلت فیلتر پرس )

دستگاه تغلیظ و آبگیری از لجن به صورت همزمان (combined system) مناسب جهت فضاهای محدود

این دستگاه برای تغلیظ و آبگیری پیوسته لجن های بهداشتی و صنعتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف به شرح ذیل طراحی شده است.لجن با غلظت بسیار اندک وارد سیستم تغلیظ که برروی سیستم آبگیری نصب است شده و پس از تغلیظ به صورت پیوسته و ثقلی وارد قسمت آبگیری میشود.

ادامه محتوا
تغلیظ و آبگیری
در تاریخ 8 نوامبر 15

تغلیظ و آبگیری (درام تیکنر و بلت فیلتر پرس)

درام تیکنر و بلت فیلتر پرس

تغلیظ و آبگیری همزمان ( کامبایند )

در این مدل لجن با غلظت اندک وارد دستگاه تغلیظ میشود.لجن تغلیظ شده توسط اسکروی میانی به خارج از دستگاه هدایت میشود و مستقیما به ورودی دستگاه آبگیری وارد میشود.دستگاه آبگیری میتواند از نوع سانتریفیوژ ، بلت فیلتر پرس و فیلتر پرس باشد .غلظت ورودی این سیستم حدود ۱% بوده و خروجی  با توجه به نوع فرآیند تا ۲۵% میتواند افزایش یاید.جنس تجهیزات از استیل ضدزنگ در گریدهای مختلف است که با توجه به درخواست مشتری انتخاب میگردد.

ظرفیت دستگاه متغیر بوده و امکان انتخاب های مختلفی وجود دارد.

مشاهده ی سایت شرکت سازنده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا کارشناسان این شرکت تماس بگیرید

ادامه محتوا