جداساز DAF
در تاریخ 30 نوامبر 15

جداساز DAF

سیستم شناورسازی با هوای محلول ( DAF )

جداساز DAF : فاضلاب‌های و سیالات شامل  ذرات چربی و روغن و مواد نفتی شناور و ذرات ریز می‌باشند و این ذرات به دلیل کم بودن جرم حجمی و سبک بودن به وسیله  روش‌های متداول ته نشینی برای جداسازی ته نشین نشده و جداسازی آن ها با ته نشینی میسر نمیباشد. این دستگاه با استفاده از هوای فشرده و محلول ذرات معلق را شناور میکند و به وسیله ی پاروئک های موجود در سطح ذرات شناور شده را از روی سیال جدا میکند.

ادامه محتوا