شرکت Nordic Water
در تاریخ 25 دسامبر 15

شرکت Nordic Water سوئد نامه نمایندگی

نمایندگی شرکت EMO
در تاریخ 14 نوامبر 15

نمایندگی کمپانی EMO فرانسه آبگیری و تغلیظ لجن آشغالگیر مکانیکی

 نماینده گی شرکت EMO

نمایندگی شرکت EMO فرانسه با بیش از ۴۰۰۰ پروژه انجام شده در کشورهای مختلف یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه های آب فاضلاب است. تجهیزات تولیدی این شرکت به طور کلی به چهار گروه ذیل تقسیم می گردد:

ادامه محتوا